Algemene voorwaarden

Rubriek I. Algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing ongeacht de aard van de prestaties van Klusjesdienst Yorick Maddens

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen partijen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. De eventuele algemene voorwaarden van de klant dienen dus als niet bestaande beschouwd te worden, behoudens schriftelijke en door Klusjesdienst Yorick Maddens expliciet ondertekende vrijstelling.

2. Offertes zijn geldig voor een periode van 30 dagen vanaf de offertedatum. Opgegeven prijzen zijn steeds prijzen exclusief BTW tenzij anders vermeld.

BTW en eventuele taksen zijn ten laste van de klant. Opgegeven prijzen kunnen gewijzigd worden indien afmetingen, aantallen, types etc. gewijzigd worden

door de klant na prijsopgave. Klusjesdienst Yorick Maddens behoudt zich het recht voor de overeengekomen materialen, zelfs wanneer het merk daarvan

vermeld is, te vervangen door andere materialen van dezelfde prijs en kwaliteit.

3. Adviezen en informatie worden door Klusjesdienst Yorick Maddens steeds naar best vermogen gegeven. Alle inlichtingen of mededelingen worden ten titel van inlichting meegedeeld en hebben geen enkele verbindende waarde.

4. Wij kunnen ten allen tijde beslissen zonder verdere motivering, de onderhandelingen af te breken en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden of enige schadevergoeding verschuldigd zijn naar aanleiding van fouten in de onderhandelingen, tekortkomingen in de informatieplicht of het onrechtmatig afbreken van onderhandelingen of geschreven of mondelinge adviezen.

5. Wanneer een prijsofferte van Klusjesdienst Yorick Maddens ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Pas na deze ondertekening dienen wij tot uitvoering van de offerte over te gaan.

6. De door Klusjesdienst Yorick Maddens opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nooit bindend. De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de opdracht dienstige stukken. Indien een voorschot wordt overeengekomen, kan de klant dit pas aanrekenen op de laatste betalingsschijf die hij aan Klusjesdienst Yorick Maddens dient te

voldoen.

7. Klusjesdienst Yorick Maddens behoudt zich het recht voor om voor de door de klant aan Klustjesdienst Yorick Maddens toevertrouwde opdracht, op eigen verantwoordelijkheid, een beroep te doen op onderaannemers.

8. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, alsmede in geval van faillissement of kennelijk onvermogen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Het volstaat de klant hiervan te verwittigen bij eenvoudig aangetekend schrijven.

9. Tenzij anders aangegeven zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Alle facturen worden, behoudens concreet tegenbewijs door de klant, geacht te zijn ontvangen ten laatste drie kalenderdagen na de factuurdatum. De facturen worden door Klusjesdienst Yorick Maddens geldig verzonden naar het emailadres of het facturatieadres dat de klant aan Klusjesdienst Yorick Maddens heeft meegedeeld. De facturatie zal naar keuze van Klusjesdienst Yorick Maddens op papier of elektronisch aan de klant worden bezorgd. De klant aanvaardt uitdrukkelijk de facturen van

Klusjesdienst Yorick Maddens op elektronische wijze te ontvangen. In geval van een elektronisch verzonden factuur zal deze factuur het enige originele exemplaar van de factuur vormen en zal het de wettelijke betekenis en draagwijdte van een factuur hebben.

10. Onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres van Klusjesdienst Yorick Maddens. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 15 % per jaar tot datum effectieve betaling. Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 12 % op het totaalbedrag. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient met een aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de drie dagen na de ontvangst van de factuur dit op straffe van onontvankelijkheid.

11. Alle betalingstermijnen die aan de klant werden toegestaan, vervallen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen en/of collectieve samenloop tussen schuldeisers van de klant die langer dan 30 dagen aanhoudt en/of indien de betalingen twijfelachtig worden.

12. De klant kan nooit enige schuldvergelijking inroepen.

13. Indien de factuur op vraag van de klant op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant-medectontractant verantwoordelijk voor de betaling ervan.

14. Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten te zijn te Alveringem.

15. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde clausules of onderdelen van de clausules, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere gedeelten.

16. Op al onze contracten leveringen en werken en op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zijn enkel de materieel bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Veurne of het gerechtelijke arrondissement Gent, afdeling Veurne bevoegd.

 

Rubriek II. Bijkomende algemene voorwaarden aannemingswerken

17. De bijkomende algemene voorwaarden aannemingswerken zijn aanvullend van toepassing op de voorwaarden opgenomen onder Rubriek I. Ingeval van tegenstrijdigheid van de voorwaarden opgenomen onder Rubriek I met de voorwaarden opgenomen onder Rubriek II, prevaleren de voorwaarden van Rubriek II.

18. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden. Eventuele bestellingen en/of opdrachten via de architect van de klant worden beschouwd als te zijn gegeven door de klant.

19. Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op het moment van uitvoering van de meerwerken gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken. De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan.

20. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Klusjesdienst Yorick Maddens zich het recht voor de werkzaamheden onmiddellijk op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant, nooit eisbaar aan Klusjesdienst Yorick Maddens.

21. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

22. De klant dient er zorg voor te dragen dat vóór de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij dient tevens te zorgen voor afgifte op voorhand van de sleutel als de werf gesloten is. De werf dient door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien te worden van water en elektriciteit. Noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen zijn integraal ten laste van de klant.

23. Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor

schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van materiaal van Klusjesdienst Yorick Maddens dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in het voordeel van Klusjesdienst Yorick Maddens. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

24. Als de materialen gebreken of kleurverschillen vertonen, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden, maar wel de fabrikant of de leverende firma. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade door leverende firma’s, overmacht, stormschade vorst of vochtschade, het verkeerde gebruik of verhandeling van de geleverde en/of geplaatste materialen.

25. Als er schade zou aangericht zijn tijdens de werken moeten de klachten binnen een termijn van 24 uren meegedeeld worden, daarna worden geen klachten meer aanvaard. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het burgerlijk wetboek dienen uiterlijk binnen het jaar na uitvoering te worden ingeroepen. De ingebruikname van het gebouw wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit.

26. Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering kan worden aan gegeven, dan dient de klant een schadevergoeding van 15 % van het totaalbedrag der aanneming te betalen. Indien art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken. Als wij zelf het contract niet nakomen, is de klant gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als diegene die wij van hem kunnen vragen als hij het contract niet nakomt.

27. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken aanvaard en goedgekeurd werden door de klant wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn. Rubriek III. Huur- en betaalvoorwaarden verhuuractiviteit

28. De huur- en betaalvoorwaarden verhuuractiviteit zijn aanvullend van toepassing op de voorwaarden opgenomen onder Rubriek I. Ingeval van tegenstrijdigheid van de voorwaarden opgenomen onder Rubriek I met de voorwaarden opgenomen onder Rubriek III, prevaleren de voorwaarden van Rubriek III.

29. De huurprijzen vermeld op de offerte en website gelden steeds voor 3 kalenderdagen. Dag van levering of afhaling en dag van ophalen of terugbrengen inbegrepen.Voor langere periodes zijn er speciale tarieven op aanvraag. Wat geleverd is, wordt betaald.

30. De goederen blijven eigendom van Klusjesdienst Yorick Maddens, ook bij faillissement van de huurder, zodat noch de huurder, noch derden eigenaar kunnen worden van het gehuurde materiaal.

31. De gehuurde goederen mogen niet onderverhuurd of op gelijk welke manier ter beschikking gesteld worden van derden, onder welke vorm ook, zonder schriftelijke toestemming van Klusjesdienst Yorick Maddens.

32. Bij het niet tijdig terugbrengen van het gehuurde materiaal worden alle daaruit voortvloeiende kosten voor Klusjesdienst Yorick Maddens (waaronder maar niet beperkt tot schadevergoedingen verschuldigd aan derden wegens de onbeschikbaarheid van het gehuurde materiaal) volledig doorgerekend aan de huurder. Alsook blijft de huurprijs verschuldigd tot het gehuurde materiaal teruggebracht is.

33. De controle van de gehuurde goederen wordt door de huurder gedaan bij levering of afhaling. De huurder erkent de goederen in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen. Indien de huurder niet aanwezig is bij levering, erkent hij uitdrukkelijk te aanvaarden dat de goederen in goede staat van onderhoud en zonder beschadigingen en zichtbare gebreken werden geleverd, aangezien hijzelf een tegensprekelijke goedkeuring van de levering onmogelijk heeft gemaakt. Meldingen van tekorten en/of schade aan de goederen worden na de levering of afhaling niet meer aanvaard.

34. Bij het terugbrengen van de gehuurde goederen door de huurder of bij ophaling door Klusjesdienst Yorick Maddens gebeurt de controle door Klusjesdienst Yorick Maddens. De huurder staat in voor de teruggave van de gehuurde goederen in de staat zoals ze ontvangen is, met name in goede staat van onderhoud, zonder beschadigingen en zonder gebreken. De huurder blijft ten allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. Hij verbindt zich ertoe Klusjesdienst Yorick Maddens te vergoeden tegen nieuwwaarde. Om dit te voorkomen raden wij de huurder aan een verzekering af te sluiten tegen dit soort risico’s. Ook tijdens het transport door de huurder blijft de huurder aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal. De huurder dient de goederen goed te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en het transport. Laden en lossen valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Voor de toepasselijke tarieven wordt verwezen naar het document, dat wordt meegegeven bij bestelling, levering of afhaling.

35. De gehuurde goederen worden geleverd of afgehaald op de plaats, datum en tijdstip dat afgesproken is tussen Klusjesdienst Yorick Maddens en de huurder. Als de afgesproken plaats, datum of tijdstip, door toedoen van de huurder niet nageleefd wordt, waardoor de gehuurde goederen niet tijdig terug zijn bij Klusjesdienst Yorick Maddens, zal er een meerkost wegens laattijdige teruggave aangerekend worden conform artikel 30.. Er wordt geen uurloon aangerekend voor leveringen op het gelijkvloers. Leveringen via trappen of liften worden enkel uitgevoerd na aanvraag op

voorhand en mits voorafgaand akkoord van Klusjesdienst Yorick Maddens. Kostprijs bedraagt dertig (30) euro per uur per persoon per beginnend halfuur. Bij het ophalen door Klusjesdienst Yorick Maddens dient al ons materiaal verzameld klaar te staan, conform de instructies van Klusjesdienst Yorick Maddens, zodat wij niet in uw privé of bedrijf moeten rondlopen en zoeken om het gehuurde materiaal te verzamelen. Zoniet wordt er een uurloon aangerekend van dertig (30) euro per uur per persoon per beginnend halfuur.

36. Er worden transportkosten aangerekend aan zeventig (70) eurocent per gereden kilometer, indien het transport door Klusjesdienst Yorick Maddens gebeurt. Er zullen echter geen transportkosten aangerekend worden indien de prijs voor de gehuurde goederen meer dan honderd (100) euro bedraagt na de eventueel toegekende korting, voor zover de afstand van Klusjesdienst Yorick Maddens tot aan het leveringsadres niet meer dan vijftien (15) kilometer bedraagt. Voor de berekening van de afstand vanaf Klusjesdienst Yorick Maddens tot aan het leveringsadres, gebruiken wij www.routenet.be.

37. Wij vragen een voorschot van vijftig (50) procent van de huurprijs op het ogenblik van levering, te betalen in contacten of door middel van bankoverschrijving (dit te bewijzen met een betalingsbewijs). Na het ophalen of terugbrengen en controle van de goederen wordt de

factuur opgemaakt.

38. Behoudens uitdrukkelijk akkoord van Klusjesdienst Yorick Maddens, is de huurder steeds verplicht een waarborgsom te betalen in contanten of

via overschrijving. Deze som kan niet worden beschouwd als voorschot of betaling op de huur en geeft nooit recht op interesten. Deze waarborg dient ten laatste bij in ontvangstname van het materiaal betaald te worden. Bij niet-betaling van de waarborg heeft Klusjesdienst Yorick Maddens het recht het contract te verbreken en alle tot hiertoe gemaakte kosten aan de huurder door te rekenen.

39. Alle geleverde goederen dienen betaald te worden, ongeacht of deze door de huurder werden gebruikt of niet. Voor ieder tekort, breuk of schade ingevolge ongeval of overmacht zowel aan de goederen als aan de vervoercontainers en transportkarren wordt een schadevergoeding aangerekend. Prijzen zijn terug te vinden op de bijlage van uw bestel- of leveringsbon. Wij houden ons het recht voor om eventuele vergissingen in de prijslijst recht te zetten en om onze huurprijzen op elk moment te wijzigen. De offertes die door de huurder nog niet schriftelijk of per e-mail zij aanvaard worden bijgevolg als onbestaande beschouwd en zullen enkel conform de nieuwe prijzen worden afgehandeld. Tenzij anders vermeld op de bestelbon.

40. Annulering van het bestelorder dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren uiterlijk acht (8) kalenderdagen voor de leveringsdatum of datum van

afhaling. Bij annulering na deze periode wordt een vergoeding aangerekend van vijftig (50) % van het oorspronkelijke factuurbedrag, behoudens

andersluidende afspraken tussen de huurder en Klusjesdienst Yorick Maddens. Bij annulering minder dan drie (3) kalenderdagen voor leveringsdatum of

datum van afhaling wordt een vergoeding aangerekend van honderd (100) % van het oorspronkelijke factuurbedrag, behoudens andersluidende afspraken tussen de huurder en Klusjesdienst Yorick Maddens.

41. Wijzigingen aan het bestelorder kunnen tot drie (3) kalenderdagen voor leveringsdatum of datum van afhaling maar vereisen steeds de voorafgaande schriftelijke goedkeuring (desgevallend per e-mail) van Klusjesdienst Yorick Maddens. De eerste (1e) wijziging is gratis. Vanaf een tweede (2de) wijziging wordt telkens een administratieve vergoeding van tien (10) euro aangerekend.

42. Afhalen en terugbrengen door de cliënt kan niet met open aanhangwagen of open vrachtwagen.

43. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.