• Facebook Basic

Proudly created by clausable.be

Algemene voorwaarden

Huur- en betaalvoorwaarden. (tarieven aan wijziging voorbehouden)

 

1. Huurtermijn - Eigendomsvoorbehoud - Onderverhuur - Sanctie bij laattijdige teruggave

De huurprijzen vermeld op de offerte en website gelden steeds voor 3 kalenderdagen. Dag van levering of afhaling en dag van ophalen of terugbrengen inbegrepen. Voor langere periodes zijn er speciale tarieven op aanvraag. Wat geleverd is, wordt betaald. De goederen blijven eigendom van Party rental, ook bij faillissement van de huurder, zodat noch de huurder, noch derden eigenaar kunnen worden van het gehuurde materiaal. De gehuurde goederen mogen niet onderverhuurd of op gelijk welke manier ter beschikking gesteld worden van derden, onder welke vorm ook, zonder schriftelijke toestemming van de vertegenwoordiger van Party rental, met name Yorick Maddens. Bij het niet tijdig terugbrengen van het gehuurde materiaal worden alle daaruit voortvloeiende kosten voor Party rental (waaronder maar niet beperkt tot schadevergoedingen verschuldigd aan derden wegens de onbeschikbaarheid van het gehuurde materiaal) volledig doorgerekend aan de huurder. Alsook blijft de huurprijs verschuldigd tot het gehuurde materiaal teruggebracht is.

 

2. Controle van de gehuurde goederen bij levering of afhaling - Controle van de gehuurde goederen na de huurtermijn.

De controle van de gehuurde goederen wordt door de huurder gedaan bij levering of afhaling. De huurder erkent de goederen in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen. Indien de huurder NIET aanwezig is bij levering, erkent hij uitdrukkelijk te aanvaarden dat de goederen in goede staat van onderhoud en zonder beschadigingen en zichtbare gebreken werden geleverd, aangezien hijzelf een tegensprekelijke goedkeuring van de levering onmogelijk heeft gemaakt. Meldingen van tekorten en/of schade aan de goederen worden NA de levering of afhaling niet meer aanvaard. Bij het terugbrengen van de gehuurde goederen door de huurder of bij ophaling door Party rental gebeurt de controle door Party rental. De huurder staat in voor de teruggave van de gehuurde goederen in de staat zoals ze ontvangen is, met name in goede staat van onderhoud, zonder beschadigingen en zonder gebreken. De huurder blijft ten allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. Hij verbindt zich ertoe Party rental te vergoeden tegen nieuwwaarde. Om dit te voorkomen raden wij de huurder aan een verzekering af te sluiten tegen dit soort risico’s. Ook tijdens het transport door de huurder blijft de Huur- en betaalvoorwaarden. (tarieven aan wijziging voorbehouden) huurder aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal. De huurder dient de goederen goed te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en het transport. Laden en lossen valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Voor de toepasselijke tarieven wordt verwezen naar de bijlage aan dit document, die wordt meegegeven bij bestelling, levering of afhaling.

 

3. Leveringen en ophaling door Party rental Of Afhalen en terugbrengen door de huurder.

De gehuurde goederen worden geleverd of afgehaald op de plaats, datum en tijdstip dat afgesproken is tussen Party rental en de huurder. Als de afgesproken plaats, datum of tijdstip, door toedoen van de huurder niet nageleefd wordt, waardoor de gehuurde goederen niet tijdig terug zijn bij Party rental, zal er een meerkost wegens laattijdige teruggave aangerekend worden conform de laatste alinea van het hogervermelde eerste onderdeel. Er wordt geen uurloon aangerekend voor leveringen op het gelijkvloers. Leveringen via trappen of liften worden enkel uitgevoerd na aanvraag op voorhand en mits voorafgaand akkoord van Party rental. Kostprijs bedraagt dertig (30) euro per uur per persoon per beginnend halfuur. Bij het ophalen door Party rental dient al ons materiaal verzameld klaar te staan, conform de instructies van Party rental, zodat wij niet in uw privé of bedrijf moeten rondlopen en zoeken om het gehuurde materiaal te verzamelen. Zoniet wordt er een uurloon aangerekend van dertig (30) euro per uur per persoon per beginnend halfuur.

 

4. Transportkosten.

Er worden transportkosten aangerekend aan zeventig (70) eurocent per gereden kilometer, indien het transport door Party rental gebeurt. Er zullen echter geen transportkosten aangerekend worden indien de prijs voor de gehuurde goederen meer dan honderd (100) euro bedraagt na de eventueel toegekende korting, voor zover de afstand van Party rental tot aan het leveringsadres niet meer dan vijftien (15) kilometer bedraagt. Voor de berekening van de afstand vanaf Party rental (adres: Beauvoordestraat 9, 8691 Izenberge) tot aan het leveringsadres, gebruiken wij www.routenet.be .

 

5 Betalingswijze.

Wij vragen een voorschot van vijftig (50) procent van de huurprijs op het ogenblik van levering, te betalen in contacten of door middel van bankoverschrijving (dit te bewijzen met een betalingsbewijs). Na het ophalen of terugbrengen en controle van de goederen wordt de factuur opgemaakt. Facturen moeten binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum betaald worden, Huur- en betaalvoorwaarden. (tarieven aan wijziging voorbehouden) tenzij anders vermeld op de factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van twaalf (12) % per jaar tot de datum van effectieve betaling alsook een conventionele schadevergoeding forfaitair begroot op tien (10) % van de onbetaalde bedragen met een minimum van negentig (90) EUR. De schadevergoeding omvat (maar is niet beperkt tot) de invorderingskosten. In het geval de werkelijke schade hoger ligt, kan Party rental steeds de werkelijke geleden schade terugvorderen. De prijs en alle verbintenissen voorvloeiend uit deze huur- en betaalvoorwaarden dienen nageleefd te worden door diegene die de bestelling heeft geplaatst. Indien de factuur op verzoek van de besteller op naam van een derde dient uitgeschreven te worden, blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde t.o.v. Party rental gehouden. Indien gewenst wordt uw factuur niet langer via de traditionele post aangeboden, maar per e-mail.

 

6. Waarborg

Behoudend uitdrukkelijk akkoord van Party rental, is de huurder steeds verplicht een waarborgsom te betalen in contanten of via overschrijving. Deze som kan niet worden beschouwd als voorschot of betaling op de huur en geeft nooit recht op interesten. Deze waarborg dient ten laatste bij in ontvangstname van het materiaal betaald te worden. Bij niet-betaling van de waarborg heeft Party rental het recht het contract te verbreken en alle tot hiertoe gemaakte kosten aan de huurder door te rekenen.

 

7. Huurprijs, tekorten, breuk en schade

Alle geleverde goederen dienen betaald te worden, ongeacht of deze door de huurder werden gebruikt of niet. Voor ieder tekort, breuk of schade ingevolge ongeval of overmacht zowel aan de goederen als aan de vervoercontainers en transportkarren wordt een schadevergoeding aangerekend. Prijzen zijn terug te vinden op de bijlage van uw bestel- of leveringsbon. Wij houden ons het recht voor om eventuele vergissingen in de prijslijst recht te zetten en om onze huurprijzen op elk moment te wijzigen. De offertes die door de huurder nog niet schriftelijk of per e-mail zijn aanvaard worden bijgevolg als onbestaande beschouwd en zullen enkel conform de nieuwe prijzen worden afgehandeld. Tenzij anders vermeld op de bestelbon.

 

8. Annulering bestelorder (Is niet hetzelfde als wijziging van het bestelorder.)

Annulering van het bestelorder dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren uiterlijk acht (8) Huur- en betaalvoorwaarden. (tarieven aan wijziging voorbehouden) kalenderdagen voor de leveringsdatum of datum van afhaling. Bij annulering na deze periode wordt een vergoeding aangerekend van vijftig (50) % van het oorspronkelijke factuurbedrag, behoudens andersluidende afspraken tussen de huurder en Party rental. Bij annulering minder dan drie (3) kalenderdagen voor leveringsdatum of datum van afhaling wordt een vergoeding aangerekend van honderd (100) % van het oorspronkelijke factuurbedrag, behoudens andersluidende afspraken tussen de huurder en Party rental.

 

9. Wijzigingen van het bestelorder.

Wijzigingen aan het bestelorder kunnen tot drie (3) kalenderdagen voor leveringsdatum of datum van afhaling maar vereisen steeds de voorafgaande schriftelijke goedkeuring (desgevallend per e-mail) van Party rental. De eerste (1e ) wijziging is gratis. Vanaf een tweede (2de) wijziging wordt telkens een administratieve vergoeding van tien (10) euro aangerekend.

 

10. Transport door de cliënt verzorgd.

Afhalen en terugbrengen door de cliënt kan NIET met open aanhangwagen of open vrachtwagen.

 

11. BTW

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW